سامانه دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی لاتین (گیگالیب)

***دانشجویان محترم کارشناسی و کارشناسی ارشد جهت دریافت مقالات در سامانه گیگالیب به مدیر گروه مربوطه مراجعه نمایید .