گروه

نوع عضویت

تعداد کتاب امانی

مدت زمان امانت

تعداد دفعات تمدید

اول

عضو هیات علمی

6

2ماه

-

دوم

اساتید حق التدریس

3

1ماه

1

سوم

کارمندان

2

15 روز

2

چهارم

دانشجویان کارشناسی ارشد

5

1ماه

2

پنجم

دانشجویان کارشناسی

3

15 روز

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • منابع صرفاً به اعضا کتابخانه امانت داده مي‌شود.
 • چنانچه منبعی متقاضی زیادی داشته باشد، کتابدار میز امانت می‌تواند با هماهنگی، مدت امانت را کاهش دهد.
 • در قبال منابع امانت گرفته شده، تنها شخص امانت گیرنده پاسخگو مي‌باشد.
 • امانت گیرنده موظف است منابع امانتي را با دقت بررسي نموده و در صورت مشاهده هر گونه عیب و نقص، بلافاصله مراتب را به مسئول میز امانت اطلاع دهد، در غیر اینصورت ملزم به پرداخت خسارت تعیین شده از طرف کتابخانه می‌باشد.
 • استفاده غیرمجاز از کارت سایر اعضاء مشمول جریمه و محروم شدن فرد متخلف از خدمات کتابخانه خواهد ‌شد.
 • براي کتابهایي که دیر عودت داده می‌شوند امکان تمدید وجود ندارد.
 • اعضاء می‌توانند با مراجعه به کتابخانه از طریق سیستم‌های جستجو با وارد شدن به پورتال کتابخانه کتاب امانتی خود را تمدید نمایند.

تاخیر

 • در صورتی که منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به کتابخانه برگشت نشود، مشمول جریمه نقدی خواهد بود.
 • جریمه دیرکرد منابع به ازاء هرکتاب برای هر روز ، مبلغ 2000 ریال در نظر گرفته می شود .

جبران خسارت

 •  چنانچه امانت گیرنده کتابي را گم کند بایستی همان عنوان کتاب را خریداري و به کتابخانه ارائه نماید و علاوه بر آن جریمه دیرکرد( براساس مصوبه هیأت امناء پس از 10 روز به ازاء هر روز تا2000 ریال) کتاب مفقودي را نیز بپردازد.
 •  اگر امانت گیرنده به هر طریقي به کتاب خسارت وارد نماید باید یک نمونه از همان کتاب را، با مشخصات کاملا مطابق با کتاب آسیب دیده، خریداري کرده و به کتابخانه تحویل نماید.
 • در صورتي که امانت گیرنده موفق به یافتن کتاب مورد نظر نشود باید 3 برابر قیمت روز کتاب مشابه، علاوه بر مبلغ جریمه ( براساس مصوبه هیأت امناء پس از 10 روز به ازاء هر روز تا2000 ریال)  را به حساب دانشگاه واریز نماید .​​​​​​​