دکتر رحیمه ببرکته شمشیری
رئیس کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

دکتری علوم قرآن و حدیث

شماره تماس: 0583222700

پست الکترونیک: shamshiri@kub.ac.ir


ناهید اردبیلی 
کارشناس کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

شماره تماس: 0583222711

پست الکترونیک: Library@kub.ac.ir