*اهداف بخش انتشارات : 

  1. شکیل شورای نشر دانشگاه؛
  2. تدوین آیین­‌نامه مرکز نشر دانشگاه؛
  3. پیگیری مراحل مختلف چاپ کتاب­‌های تألیف و ترجمه اساتید محترم دانشگاه که جهت چاپ به مرکز نشر ارسال شده است؛
  4. تهیه راهنماها و فرم­‌های لازم برای نشر آثار.

 

 

*اعضای کمیته انتشارات شامل:

دبیر کمیته مسئولیت برگزاری جلسات، پیگیری مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسات و همچنین ارا ئه گزارشات مربوطه را به عهده دارد. جلسات این کمیته در شرایط عادی حداقل یک بار در هر ماه برگزار می‌شود ولی در شرایط خاص بویژه قبل از آغاز سال تحصیلی یا بنابه ضرورت در فواصل کمتری نیز برگزار می‌شود.

  • دبیر انتشارات: دکتر رحیمه ببرکته شمشیری
  • مدیر مسئول: دکتر محمد غفوری فر
  • کارشناس انتشارات: معصومه عیدی