**عضویت دانشجویان

- کلیه دانشجویان به صورت پیشفرض عضو کتابخانه هستند و نیاز به ثبت نام مجزا ندارند، فرایند عضویت بدون نياز به مراجعه حضوری و در ابتدای هر ترم انجام می‌شود بدین معنی که در ابتدای هر سال تحصیلی اطلاعات ورودی‌های جدید به صورت اتوماتیک به نرم‌افزار اضافه و عضویت آنها ثبت می‌شود.

* تمامی دانشجویان جهت مراجعه به کتابخانه بایستی آئین نامه کتابخانه را بطور کامل مطالعه نمایند.

 

**عضویت کارکنان، اعضاء هیات علمی و اساتید

* اساتید حق التدریس علاوه بر تکمیل فرم عضویت طبق راهنما بایستی تائیدیه ترم با امضاء مدیرگروه را به واحد کتابخانه تحویل دهند.